Tọa đàm 50 năm ASEAN và Trụ cột An ninh Chính trị - 50 năm hình thành và phát triển (P2)
ASEAN từ một khu vực có xung đột chia rẽ đã trở thành một cộng đồng thống nhất và đoàn kết. Trong đó, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, dẫn đầu trong trụ cột Chính trị - An ninh.