Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 34 (2001)
01:33 03/12/2022
Đường dẫn tải về: 2001.JOINT COMMUNIQUE OF THE 34TH ASEAN MINISTERIAL MEETING Hanoi, 23-24 July 2001.docx