Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 37 (2004)
01:01 03/12/2022
Đường dẫn tải về: 2004.Joint Communique of the 37th ASEAN Ministerial Meeting Jakarta, 29-30 June 2004.docx