Tuyên bố Băng-cốc 1967
06:23 09/08/2022
Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Tuyên bố Băng cốc) (Ký tại Băng cốc, 8-8-1967)
Tải về:  Tuyen bo bangcoc 1967.docx


Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

(Tuyên bố Băng cốc)

(Ký tại Băng cốc, 8-8-1967)

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a, Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xin-ga-po và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan:

Nhận thức được sự tồn tại của các mối quan tâm lẫn nhau và các vấn đề chung giữa các nước Đông Nam á và tin tưởng vào sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các mối quan hệ đoàn kết và hợp tác sẵn có trong khu vực;

Mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở Đông Nam á  trên tinh thần bình đẳng và hợp tác để góp phần vào hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng ở khu vực;

ý thức được rằng trong một thế giới ngày càng tuỳ thuộc lẫn nhau, cách tốt nhất để thực hiện các lý tưởng thiết tha về hoà bình, tự do, công bằng xã hội và phúc lợi kinh tế là tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ láng giềng tốt và sự hợp tác có ý nghĩa giữa các nước trong khu vực vốn đã gắn bó với nhau bởi các quan hệ lịch sử và văn hoá;

Cho rằng các nước Đông Nam á có trách nhiệm chính trong việc tăng cường ổn định kinh tế và xã hội của khu vực và bảo đảm sự phát triển đất nước một cách hoà bình và tiến bộ; và rằng các nước này quyết tâm đảm bảo sự ổn định và an ninh của mình không có sự can thiệp từ bên ngoài dưới bất cứ hình thức hoặc biểu hiện nào nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc của mình phù hợp với những lý tưởng và nguyện vọng của nhân dân mình;

Khẳng định rằng sự tồn tại của tất cả các căn cứ nước ngoài là tạm thời và chỉ được duy trì với sự thoả thuận công khai của các nước hữu quan và không được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để phá hoại nền độc lập dân tộc và tự do của các quốc gia trong khu vực hoặc làm phương hại đến các quá trình phát triển một cách có trật tự của các quốc gia này.

NAY TUYÊN BỐ :

Thứ nhất, thành lập một Hiệp hội hợp tác khu vực giữa các nước Đông Nam á được gọi là Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN).

Thứ hai, tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội sẽ là:

1.     Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một cộng đồng các Quốc gia Đông Nam á hoà bình và thịnh vượng;

2.     Thúc đẩy hoà bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa các quốc gia trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc;

3.     Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học-kỹ thuật và hành chính;

4.     Giúp đỡ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và hành chính;

5.     Cộng tác có hiệu quả hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và các ngành công nghiệp của nhau, mở rộng mậu dịch kể cả việc nghiên cứu các vấn đề về buôn bán hàng hoá quốc tế, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc và nâng cao mức sống của nhân dân;

6.     Thúc đẩy việc nghiên cứu về Đông Nam á;

7.     Duy trì sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự và tìm kiếm các cách thức nhằm đạt được một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các tổ chức này.

Thứ ba, để thực hiện các tôn chỉ và mục đích này, sẽ thiết lập bộ máy dưới đây:

a)     Hội nghị hàng năm của các Ngoại trưởng sẽ được tiến hành trên cơ sở luân phiên và được gọi là Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN. Các hội nghị đặc biệt của các Ngoại trưởng có thể được triệu tập nếu có yêu cầu;

b)     Một Uỷ ban Thường trực với Ngoại trưởng nước chủ nhà hoặc đại diện của ông làm Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban là các Đại sứ của các Quốc gia thành viên khác được bổ nhiệm ở đó, sẽ thực hiện các công việc của Hiệp hội trong thời gian giữa các Hội nghị Ngoại trưởng.

c)     Các ủy ban Ad hoc và các uỷ ban thường trực gồm các chuyên gia và quan chức về các vấn đề cụ thể.

d)     Một Ban thư ký quốc gia ở mỗi nước thành viên để đại diện cho nước mình thực hiện các công việc của Hiệp hội và phục vụ các hội nghị thường niên hoặc đặc biệt của các Ngoại trưởng, của Uỷ ban thường trực và của các Uỷ ban khác mà có thể sau này được lập ra.

Thứ tư, Hiệp hội này mở rộng cho tất cả các Quốc gia ở khu vực Đông Nam á tán thành các tôn chỉ, nguyên tắc và mục đích nói trên tham gia.

Thứ năm, Hiệp hội này đại diện cho ý chí tập thể của các Quốc gia ở Đông Nam á gắn bó với nhau bằng tình hữu nghị và hợp tác và thông qua các nỗ lực chung và cùng hy sinh để đảm bảo cho nhân dân mình và cho các thế hệ mai sau được hưởng hoà bình, tự do và phồn vinh.

Làm tại Băng-cốc, ngày Tám tháng Tám năm một ngàn chín trăm sáu mươi bẩy.

Thay mặt Cộng hoà In-đô-nê-xi-a:A-đam Ma-líc (Adam Malik)

Bộ trưởng phụ trách chính các vấn đề

chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thay mặt Ma-la-xi-a: Tun Ap-đun Ra-dắc (Tun Abdul Razak)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Phát triển quốc gia.

Thay mặt Cộng hòa Phi-lip-pin: Na-xi-xô Ra-mốt (Narciso Ramos)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Cộng hoà Xing-ga-po: S. Ra-gia-rát-nam (S. Rajaratnam)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thay mặt Vương quốc Thái Lan: Tha-nát Khô-man (Thanat Khoman)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao